Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

156/2017. (6. 27.) az Ercsi-Sinatelep, Madách Imre u. 1. 3029 helyrajzi számú ingatlan bérleti szerződésének megkötéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

156/2017 (VI. 27.) határozata

az Ercsi-Sinatelep, Madách Imre u. 1. 3029 helyrajzi számú ingatlan bérleti szerződésének megkötéséről

 

1./         Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy Ercsi-Sinatelep, Madách Imre u. 1. szám alatti, 3029 helyrajzi számú bérlakást Lakatos Gyöngyi 2451 Ercsi-Sinatelep, Madách Imre u. 1. szám alatti lakos részére Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésük szabályairól szóló 9/2016. (IV.27.) rendelete (a továbbiakban: Ör.) 2. § (2) bekezdés e) pontjának felhatalmazása alapján 95 Ft/m2 csökkentett bérleti díjon, azaz havi 6.175.- Ft-ért, 2017. december 31. napjáig határozott időre, az Ör-ben foglaltak alapján, külön pályázat kiírása nélkül, bérbe adja.

2./         A Képviselő-testület felkéri Gucsek István általános alpolgármestert, hogy a későbbiekben az ingatlan esetleges értékesítésével kapcsolatos további szükséges egyeztetéseket folytassa le.

3./         A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. melléklet szerinti bérleti szerződést a képviselő-testület nevében megkösse.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős:                      1., 3. pont - polgármester

                                                                                                       2. pont – általános alpolgármester

A határozat végrehajtásának határideje:             1. pont – azonnal

                                                                                                       2. pont - 2017.12.31.

                                                                                                       3. pont – 2017.07.15.

 

 

156/2017. (VI. 27.) határozat 1. melléklete:

 

Bérleti szerződés

lakás bérbeadásról

 

amely létrejött egyrészről

Martonvásár Város Önkormányzata

(cím: 2462 Martonvásár, Budai út 13.; adószáma: 5362931-2-07; bankszámlaszáma: 57800040-10055551; képviseli: Dr. Szabó Tibor  polgármester), mint Bérbeadó - a továbbiakban Bérbeadó

 

másrészről,

Lakatos Gyöngyi (cím: 2451 Ercsi, Madách Imre u. 1.; szül. hely, idő: …………………..), mint Bérlő - a továbbiakban Bérlő között, az alábbiakban megjelölt helyen és időpontban, a következő feltételek szerint:

 

1.      Szerződő felek rögzítik, hogy az Ercsi, belterület 3029 helyrajzi számú, természetben a 2451 Ercsi, Madách Imre u. 1. szám alatti „lakóház” megjelölésű nettó 65 m2 alapterületű, 2 szoba, konyha, előszoba, közlekedő, fürdő, szélfogó helyiségekből álló ingatlan Martonvásár Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) kizárólagos tulajdonában van.

 

2.      Az 1. pontban meghatározott lakóingatlant a Bérbeadó 2017…………................ napjától kezdődően 2017. december 31. napjáig, illetve amennyiben előbb bekövetkezik, úgy az ingatlan értékesítéséről szóló szerződés aláírásáig, határozott időtartamra bérbe adja, a Bérlő pedig bérbe veszi, kizárólag lakás céljára (továbbiakban: bérlemény). A bérlemény komfort nélküli. Felek rögzítik, hogy az ingatlan külön birtokbaadására nincs szükség, tekintettel arra, hogy a Bérlő jelenleg is lakója a bérleménynek. A közüzemi mérőórák (víz, villany) állását a Felek 2017…………................ napján külön jegyzőkönyvben rögzítik.

 

3.      Szerződő felek megállapodnak, hogy a bérlemény használatáért a Bérlő - Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésük szabályairól szóló 9/2016. (IV.27.) rendeletének (továbbiakban: Lakásrendelet) 35.§ (2) bekezdés c) pont ac) alpontjában foglalt, piaci alapon történő lakás bérbeadásra vonatkozóan megállapított, illetőleg a Képviselő-testület …………………. önkormányzati határozatában egyedileg megállapított 95 Ft/m2 bérleti díjat, azaz mindösszesen havi 6.175.- Ft, azaz hatezer-egyszázhatvanöt forint összeget köteles megfizetni a Martongazda Nonprofit Kft. (székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13.) részére. A bérleti díj a mindenkori általános forgalmi adó mértékét tartalmazza. Bérlő a bérleti díj késedelmes megfizetése esetén a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni a Bérbeadó részére. A felek kaució megfizetését nem kötik ki.

 

4.      Felek megállapítják, a Bérlő tudomásul veszi, hogy a Lakásrendelet 5. §-ában foglaltakkal kapcsolatban a Martongazda Nonprofit Kft. látja el a bérbeadással összefüggő feladatokat.

 

5.      Bérlő a bérleti díjat előre esedékesen jelen szerződés alapján, minden hó 15. napjáig köteles a Martongazda Nonprofit Kft. részére megfizetni postai úton készpénz átutalási megbízáson, vagy készpénzben pénztári napokon a Martongazda Nonprofit Kft. pénztárában (Martonvásár, Budai út 13.).

 

6.      A szerződő felek rögzítik, hogy Bérbeadó a 3. pontban megjelölt bérleti díj helységkategóriája és komfortfokozatára vonatkozó mértékét évente helyi önkormányzati rendeletben állapítja meg. A rendeletmódosításból adódó bérleti díjváltozásról a Martongazda Nonprofit Kft. a Bérlőt az elfogadástól számított 8 napon belül értesíti. A Martongazda Nonprofit Kft. az önkormányzati rendelet szerinti díjat számlázza annak hatályba lépése után. Az önkormányzati rendeletmódosításból fakadó bérleti díjváltozás külön szerződésmódosítást nem igényel.

 

7.      A bérleti jogviszony időtartama alatt a rendelkezésre álló közművek közüzemi költségeit (víz, villany) a Bérlő köteles viselni oly módon, hogy a költségeket számla alapján közvetlenül a szolgáltatónak fizeti meg. A Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a közüzemi szolgáltatások jelenleg is a Bérlő nevén vannak, így külön intézkedést nem igényel azok átíratása.

 

8.      Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a bérleményt rendeltetésszerűen használja. Bérlő felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes, vagy szerződésellenes használat következménye. Amennyiben Bérlő a bérleményben megállapíthatóan kárt okoz, Bérbeadó kártérítési igénnyel léphet fel.

 

9.      Bérlő köteles a bérleményhez tartozó telekrészt rendben tartani (gyommentesítés, hó eltakarítás), illetve az ingatlan előtti járdát az időjárási viszonyoknak megfelelően tisztán tartani.

 

10.   Bérlő jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés alapján bérbe vett ingatlant és az átadott tartozékokat és felszerelési tárgyakat rendeltetésszerűen használja, a bérleményt jó karban tartja, állagát megőrzi.

 

11.   Bérlő köteles gondoskodni a lakás ajtóinak, ablakainak és lakásberendezéseinek karbantartásáról és felújításáról, ezek szükséges pótlásáról, azok cseréjéről pedig a Bérbeadó köteles gondoskodni.

 

12.   Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleményben bármilyen átalakítási munkálatot kizárólag a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélyével végezhet.

 

13.   Felek rögzítik, hogy Bérbeadó az 1. pontban megnevezett bérlemény rendeltetésszerű használatra alkalmas.

 

14.   Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben az ingatlan 2017. december 31-ig elidegenítésre kerül - az erről való értesítéstől számítva-, 90 napon belül a bérleményt, az átadáskor rögzített, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, illetve a Bérbeadó által biztosított műszaki eszközöket működőképes állapotban adja vissza a tulajdonosnak, és ezzel kapcsolatban a Bérlő kifejezetten lemond külön kártérítési igény érvényesítéséről.

 

15.   Bérbeadó és Bérlő megállapodnak, hogy jelen szerződés Bérbeadó részéről a határozott idő lejártát megelőzően rendes felmondással nem szüntethető meg, kivéve a jelen szerződés 14. pontjában foglaltakat. A rendes felmondás jelen pontban foglaltak szerinti Bérlő általi gyakorlásának felmondási ideje 30 nap.

 

16.   Az 1993. évi LXXVIII törvény rendelkezéseivel összhangban a Bérbeadó a szerződést írásban azonnali hatállyal felmondhatja, ha

a)      a bérlő a bérleti díjat a fizetésre megállapított időpontig nem fizeti meg;

a.      Ha a bérlő a bérfizetésre megállapított időpontig a bérleti díjat nem fizeti meg, a bérbeadó köteles a bérlőt - a következményekre figyelmeztetéssel - a teljesítésre írásban felszólítani. Ha a bérlő a felszólításnak tizenöt napon belül nem tesz eleget, a bérbeadó további tizenöt napon belül írásban felmondással élhet.

b)      a bérlő a szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt egyéb lényeges kötelezettségét nem teljesíti; (ha a bérlő a szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt egyéb lényeges kötelezettségét a bérbeadó által írásban megjelölt határidőben nem teljesíti, a bérbeadó a határidőt követő tizenöt napon belül írásban felmondással élhet),

a.      Ha a bérlő a szerződésben vállalt, vagy jogszabályban előírt egyéb lényeges kötelezettségét a bérbeadó által írásban megjelölt határidőben nem teljesíti, a bérbeadó a határidőt követő tizenöt napon belül írásban felmondással élhet.

c)      a bérlő vagy a vele együttlakó személyek a bérbeadóval vagy a lakókkal szemben az együttélés követelményeivel ellentétes, botrányos, tűrhetetlen magatartást tanúsítanak;

a.      Ha a bérlő vagy a vele együttlakó személyek magatartása szolgál a felmondás alapjául, a bérbeadó köteles a bérlőt - a következményekre figyelmeztetéssel - a magatartás megszüntetésére vagy megismétlésétől való tartózkodásra a tudomására jutástól számított nyolc napon belül írásban felszólítani. A felmondást az alapjául szolgáló magatartás folytatásától vagy megismétlésétől számított nyolc napon belül írásban kell közölni.

A felmondást nem kell előzetes felszólításnak megelőznie, ha a kifogásolt magatartás olyan súlyos, hogy a bérbeadótól a szerződés fenntartását nem lehet elvárni. A felmondást a tudomásra jutástól számított tizenöt napon belül írásban kell közölni.

d)      a Bérlő 60 napot meghaladó lejárt határidejű tartozása esetén a Bérbeadó a Lakásrendelet 20. § (5) bekezdése alapján - a végrehajtási intézkedések megtétele mellett – a bérleti jogviszonyt felbontja.

e)      a bérlő vagy a vele együttlakó személyek a lakást, a közös használatra szolgáló helyiséget, illetőleg területet rongálják, vagy rendeltetésükkel ellentétesen használják;

 

A felmondás az a) és d) pont esetében az elmulasztott határnapot követő hónap, a c) pont esetében a hónap utolsó napjára szólhat. Azonnali hatályú felmondásnál a kiköltözésre nyitva álló határidő – a Bérbeadó által a felmondásban megjelölt – legfeljebb 30 nap lehet.

 

17.   Bérlő vállalja, hogy a szerződés megszűnésekor a bérleményt, az átadáskor rögzített, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban illetve a Bérbeadó által biztosított műszaki eszközöket működőképes állapotban adja vissza, melyről a felek jegyzőkönyvet vesznek fel.

 

18.   A bérleti jogviszony megszűnésének napjától a Bérlő sem elhelyezési, sem kártérítési igényt nem érvényesíthet, cserelakásra nem tarthat igényt.

 

19.   Kézbesítési szabályok: A felek egymásnak értesítést, felszólítást (stb.) küldeni dokumentálhatóan, postai úton, tértivevényes küldeményként feladva jogosultak. Ha a postai úton történő kézbesítés azért hiúsul meg, mert a címzett vagy meghatalmazottja úgy nyilatkozik, hogy a küldeményt nem veszi át, az iratot a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni. Ha az irat a feladóhoz "nem kereste" jelzéssel érkezik vissza, az iratot a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.

 

20.   Amennyiben Bérlő a jogviszony megszűnésének napján a bérleményt nem szolgáltatja vissza Bérbeadó részére, úgy Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Lakásrendeletében meghatározott lakáshasználati díjat köteles megfizetni Bérbeadó részére mindaddig, amíg a bérleményt vissza nem szolgáltatja.

 

21.   Bérlő kijelenti, hogy a Lakásrendeletet megismerte, az abban foglalt, részletesen körülírt kötelezettségeit tudomásul vette.

 

22.   Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, a Ptk. és a Lakásrendeletben foglaltak az irányadóak.

 

Jelen szerződés öt (5) egymással megegyező példányban készült, amelyet szerződő felek, mint akaratukkal megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

 

 

Martonvásár, 2017. ….

 

BÉRBEADÓ részéről                                                                    BÉRLŐ részéről

 

 

 

 

 

                                                    Dr. Szabó Tibor                                                             Lakatos Gyöngyi

                                                     polgármester