Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

155/2017. (6. 27.) a jövőben az Önkormányzat kizárólagos tulajdonába kerülő Martonvásár, 1715/1 hrsz-ú beépítetlen terület megosztását követő 9.404 négyzetméter alapterületű ingatlanrésznek értékesíté

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

155/2017. (VI. 27.) határozata

a jövőben az Önkormányzat kizárólagos tulajdonába kerülő

Martonvásár, 1715/1 hrsz-ú beépítetlen terület megosztását követő

9.404 négyzetméter alapterületű ingatlanrésznek értékesítéséről

 

1./         Martonvásár Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy a jövőben a Martonvásár, 1715/1 hrsz-ú beépítetlen terület megosztását követő 9.404 négyzetméter alapterületű a pályázati felhívás melléklete szerinti vázrajzon jelölt ingatlanrészt nyílt pályázaton minimum 50.000.000,- Ft értékben értékesíteni kívánja, mely értékesítés esetén az alábbiaknak kell érvényesülnie:

a) az Önkormányzat lehetőséget biztosít a vételárnak egyenlő részletekben történő megfizetésére legfeljebb 5 év időtartamban,

b) az a) pont esetén az ingatlanra az Önkormányzat javára jelzálogjog és a részletfizetéssel megegyező időtartamban visszavásárlási jog kerül bejegyzésre.

2./         A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Bálint gazdasági alpolgármestert, hogy a jelen határozat 1. mellékletét képező, feltételekhez kötött értékesítésről szóló pályázati felhívást a helyben szokásos módon jelentesse meg.

3./         A Képviselő-testület a pályázati kiírással kapcsolatos javaslattétel érdekében 3 tagú pályázati bíráló bizottságot hoz létre, melynek tagjai:

1. Horváth Bálint,

2. Gucsek István,

3. Varga Ferenc

önkormányzati képviselők, és felkéri a tagokat, hogy a pályázat lebonyolításában és bírálatában működjenek közre, valamint a pályázat eredményes lezárultát követő képviselő-testületi soros ülésre javaslattételüket döntéshozatalra terjesszék elő.

4./         A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Bálint gazdasági alpolgármestert, hogy a pályázati eljárásnak Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága által 78/2016. (VII.12.) határozatával elfogadott versenyeztetési szabályzat 7.3. pontja szerinti eredménytelensége esetén az értékesítésről szóló pályázati felhívást – változatlan tartalommal és új időpontok meghatározásával - a helyben szokásos módon ismételten jelentesse meg.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:                      1., 2, 4. pont – gazdasági alpolgármester

                                                                                                       3. pont – Bíráló Bizottság

A határozat végrehajtásának határideje:                            1., 3. pont – azonnal

                                                                                                       2. pont – 2017.06.30.

4. pont – eredménytelen pályázat esetén az azt követő 10 napon belül

 

 

 

155/2017. (VI. 27.) határozat 1. melléklete:

 

„Pályázati felhívás

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2017. (VI.27.) határozata alapján nyílt, egyfordulós pályázatot hirdetek ki a jövőben, földhivatali eljárás jogerős befejezését követően kizárólagos önkormányzati tulajdonba kerülő per-, teher és igénymentes beépítetlen ingatlannak - ingatlan vételárának részletekben történő megfizetésének lehetősége, az Önkormányzat javára jelzálogjog és visszavásárlási jog bejegyzése - melletti értékesítésére.

 

1. Pályázatot kiíró megnevezése, székhelye:

               Megnevezés:                    Martonvásár Város Önkormányzata

               Cím:                                    2462 Martonvásár, Budai út. 13.

               Telefon/fax:                     06-22-460-004

               E – mail:                             horvath.balint@martonvasar.hu

               Kapcsolattartó: Horváth Balint gazdasági alpolgármester

2. A pályázat célja:                        Martonvásár Város Önkormányzatának a jövőben, földhivatali eljárás jogerős befejezését követően, várhatóan Martonvásár, 1715/ hrsz-ú ingatlanból a jelen pályázati kiírás melléklete szerinti vázrajzon feltüntetett 9.404 négyzetméter alapterületű per-, teher és igénymentes beépítetlen ingatlanrész értékesítése (a tulajdonos tulajdonjogának bejegyzését követően a mindösszesen 19404 négyzetméter alapterületű ingatlan megosztásra kerül), mely ingatlanrészen (a továbbiakban: ingatlan) a pályázó kutatás-fejlesztési célokat szolgáló tevékenységet valósít meg.

3. Az ajánlat milyen megnevezéssel nyújtható be:

Martonvásár, 1715/1 hrsz-ú, iparterületen elhelyezkedő ingatlan megvásárlása

4. Ingatlan adatai:

               Cím:                                    Martonvásár, 1715/1 hrsz. (jogerős földhivatali eljárást követően)

               Helyrajzi szám:  1715/1

               Alapterület:                      pályázati kiírással érintett alapterület 9.404 négyzetméter

Helyiségek:                       ----------

Telekterület:                     pályázati kiírással érintett alapterület 9.404 négyzetméter

               Állapota:                           ipaterület, rendezett

Komfortfokozata:            nincs közművesítve

5. A pályázat benyújtásának helye, módja, ideje:           

Személyesen, vagy postai úton Martonvásár Város Önkormányzatának címezve (2462 Martonvásár, Budai út 13.) 2 eredeti példányban, zárt, a pályázóra történő utalás megjelölése nélküli lezárt borítékban, az ajánlat megnevezésének feltüntetése mellett.

A pályázat benyújtásának határideje:    2017. július 10. napja, 15.00 óra. Az ajánlat benyújtására nyitva álló határidő - indokolt esetben - egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható.

6. A pályázat kiírása nem jelent konkrét szerződéskötési ajánlatot a Kiíró részéről.

7. A pályázati biztosíték összege, letétének ideje, módja, visszafizetésének szabályai:

               - biztosíték összege:                                     500.000,- Ft

- biztosíték letétének ideje:                         legfeljebb a pályázat benyújtásának határidejéig

- biztosíték letétének módja:                      Martonvásár Város Önkormányzatának 57800040-10055551 számú bankszámlájára kell a biztosíték összegét átutalni.

A pályázati biztosítékot a pályázati felhívás visszavonása, az ajánlatok érvénytelenségének megállapítása, valamint a pályázatok elbírálása után vissza kell adni. Nem jár vissza a pályázati biztosíték, ha a pályázati kiírás szerint az a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át, továbbá akkor sem, ha a pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható, vagy az ő érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg. Végleges, a vételárnak részletekben történő megfizetése, valamint az Önkormányzat javára jelzálogjog és visszavásárlási jog bejegyzése mellett kötött adásvételi szerződéskötés esetén a biztosíték összege a vételárba beszámításra kerül.

8. Az ingatlan megtekintése: a kapcsolattartóval előzetes telefonos egyeztetést követően.

A pályázat kiírója fenntartja jogát a pályázati eljárás folyamán a pályázat feltételeinek megváltoztatásához.

9. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

10. A pályázat elbírálásának szempontjai fontossági sorrendben:

- a pályázó vállalja, hogy kutatás-fejlesztési célok megvalósítására kívánja felhasználni a megszerzett ingatlant

- ajánlati ár

11. A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat beadási határidejét követően a kiíró képviselő-testület soros ülése. A pályázat elbírálásának határidejét egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal a pályázat kiírója meghosszabbíthatja, erről a pályázókat külön értesíti.

12. A pályázat eredménye megállapításának és kihirdetésének módja: postai úton.

13. A pályázat feltételek:

- A pályázat nyílt, egyfordulós.

- Azonos vételi ajánlatok esetén az ajánlatok beadását követően külön értesítés alapján licittárgyalás kerül lefolytatásra, melynek során a kikiáltási ár az ajánlattevők által azonos legmagasabb vételárként megjelölt összeg.

- A pályázatok nyilvános bontása: Martonvásár Város Önkormányzatának (2462 Martonvásár, Budai út 13.) hivatalos helyiségében 2017. július 14. napján 09.00 órai kezdettel.

14. A pályázat és szerződéskötés egyéb feltételei:

a)      A kiíró lehetőséget biztosít a vételárnak egyenlő részletekben történő megfizetésére legfeljebb 5 év időtartamban, mely esetben az ingatlanra a kiíró javára jelzálogjog és a részletfizetéssel megegyező időtartamban visszavásárlási jog kerül bejegyzésre.

b)      Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetést tartalmazó írásos értesítés kézhezvételét, illetőleg a szükséges földhivatali eljárások lezárását, és a jelen felhívás 14/e. pontjában hivatkozott értékbecslés beszerzését követő 30 napon belül kerülhet sor leghamarabb.

c)      A pályázó ajánlati kötöttségének időtartama 90 nap, melyre vonatkozóan nyilatkozatot tesz a pályázó. Ezen határidő a Martonvásár, 1715/1 hrsz-ú ingatlannak a kiíró tulajdonjogának bejegyzését követő, az ingatatlannak (a jelen pályázati kiírás melléklete szerinti vázrajzon feltüntetett 9.404 négyzetméter alapterületű ingatlanrészre történő) megosztását lezáró jogerős földhivatali döntése napján indul meg.

d)      A Magyar Állam elővásárlási joggal rendelkezik a pályázattal érintett ingatlan tekintetében.

e)      A kiíró tulajdonjogának és az ingatlannak a jogerős megosztását követően a jelen pályázati kiírás melléklete szerinti vázrajzon feltüntetett 9.404 négyzetméter alapterületű ingatlanrész vonatkozásában ingatlan értékbecslés beszerzése szükséges. Az értékbecsléstől függően, kizárólag azzal összhangban kerülhet sor a szerződéskötésre, egyebekben ismételt pályázati kiírás szükséges.

 

 

Martonvásár, 2017. ……………………….

                                                                                                                                 Horváth Bálint

                                                                                                                      gazdasági alpolgármester”