Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

154/2017. (6. 27.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás i szerződés módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

154/2017. (VI. 27.) határozata

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás i szerződés módosításáról

 

1.   Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja a Central Container Kft-vel (2462 Martonvásár, Gólyahír u. 4.), a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződést.

2.   A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1.) pont szerinti szerződés aláírására.

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló 154/2017. (VI. 27.) határozat melléklete:

 

Közszolgáltatási szerződés

2. módosítása

mely létrejött egyrészről

Martonvásár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), székhely: 2462 Martonvásár, Budai út 13. adószám: 15727433-2-07, törzskönyvi azonosító szám: 727431, mint az ellátásért felelős, képviseli: Dr. Szabó Tibor polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat)

 

másrészről a Central Container Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 2462 Martonvásár, Gólyahír utca 4, adószám: 10338715-2-07, számlaszám: 10700093-68428554- 51100005, mint szolgáltató, képviseli: Balikó Adrienn (a továbbiakban: Közszolgáltató)

 

(a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1.          Felek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. alapján, az Önkormányzat Képviselő-testülete 34/2016.(III.29.) határozata értelmében 2016. április 1. napi hatállyal közszolgáltatási szerződést kötöttek Martonvásár Város közigazgatási területén lévő, a helyi rendeletben meghatározott ingatlanokon keletkező, ott elkülönítetten és ideiglenesen tárolt települési folyékony hulladék (EWC kód: 20 03 04) folyamatos begyűjtésére és elszállítására (a továbbiakban: Szerződés).

2.          Felek a Szerződést 2017. szeptember 1. napi hatállyal, egybehangzó közös akarattal az alábbiak szerint módosítják az Önkormányzat …../2017. (VI. 27.) számú - 20/2015. (V.2.) számú 2017. szeptember 1. napjától hatályos önkormányzati rendeletében foglaltak alapján meghozott - határozata figyelembe vételével.

3.          A Szerződés 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„2. Közszolgáltató a meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátására 2018. augusztus 31. napjáig jogosult, illetve kötelezett.”

4.          A Szerződés 1. melléklete jelen módosítás 1. melléklete szerint módosul.

4.          Jelen módosítás a Szerződést egyebekben nem érinti.

5.          Felek Szerződést - jelen módosításban foglaltak átvezetésével - egységes szerkezetbe foglalják és aláírják.

6.          A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, és a vonatkozó ágazati jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt elolvasást és értelmezést követően írják alá.

 

Martonvásár, 2017. június     .                                                                                            

 

                                                          Önkormányzat                                            Közszolgáltató      

1.      melléklet a Szerződés 2. módosításáról szóló szerződéshez:

„1. melléklet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződéshez:

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó

közszolgáltatás díja

 

1.           A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás alap díja: 873. -Ft/ m3

2.           A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ürítési díja 927. -Ft/m3

3.           A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás díja mindösszesen: 1.800. -Ft/m3.

4.   A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.”